Zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Využíváním služeb udělujete souhlas společnosti DASPRA RENT s. r. o., se sídlem na adrese Ořechov 58, 68737, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 117454/KSBR, IČ: 09138277.

Pronajímatel nakládá s osobními údaji nájemce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Za účelem vedení evidence objednávek nájemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů firmou DASPRA RENT s. r. o. . Údaje z nájemní smlouvy včetně osobních údajů budou zpracovány a uchovány v databázi pronajímatele, a to včetně kopií osobních dokladů, k jejichž pořízení dává nájemce výslovný souhlas. Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v objednávkovém a kontaktním formuláři a v Nájemní smlouvě, tzn. Jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail a tel. Číslo (v případě jednotlivce) a Jméno, příjmení, titul, název společnosti, IČ, DIČ, adresa sídla společnosti, e-mail a tel. Kontakt (v případě společnosti).

Firma DASPRA RENT s. r. o. Prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a další fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Osobní data bude firma DASPRA RENT s. r. o. Ve své databázi uchovávat po dobu 5 let.

Nájemce může udělit souhlas v případě zájmu o zasílání aktuálních informací o slevách a akcích na e-mail. Tento souhlas můžete kdykoliv vzít zpět, stačí o této skutečnosti napsat z e-mailu, který u nás máte evidovaný na info@daspra-rent.cz.